top of page

การจัดการ ESG: พวงหรีดและคีย์การบริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน


พวงหรีดที่จะเข้ามาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาขยะพวงหรีดในวัด พร้อมนำรายได้คืนสู่สัง ด้วยกระบวนการ RAR Sustainable Solution
พวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG อันดับ 1

ในยุคที่แผ่นดินและสังคมกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น การรักษาประเพณีอันดีงามไว้ไม่ใช้เป็นเรื่องง่าย แต่ควรจะเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น พวงหรีดบารมีจึงขอนำเสนอ พวงหรีดแนวคิดใหม่ พวงหรีด ESG หรือ พวงหรีดที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม(Environment) สังคม (Social)และ การบริหารจัดการ (Governance) โดยใช้กระบวนการ RAR Sustainable Solution หรือ Retrieve and Receive Sustainable Solution มาช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะพวงหรีดที่เกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นมากสุดถึง 83% ของจำนวนขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวัดหลังจากพิธีศพเสร็จสิ้น ด้วยเหตุนี้เอง ความสนใจต่อเรื่อง ESG (Environmental, Social, and Governance) และ การผสมผสานของประเพณีไทย ด้วยกระบวนการการจัดการพวงหรีดของเรานั้น จะทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู่กับ Global Issue ในปัญหาของเรื่อง Climate Change พร้อมทั้งลดปัญหาและภาระขยะพวงหรีดที่จะส่งผลกระทบกับวัดและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังได้ทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเพื่ออุทิศให้แด่ผู้วายชนม์ด้วย ด้วย ESG Framework และการจัดการด้วย RAR Sustainable Solution พวงหรีดบารมีเชื่อมั่นว่าเราจะนำโลกของเราไปสู่แนวทางที่สีเขียวยิ่งขึ้นและพร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับวัดและรักษาประเพณีไทยอันดีงามของเราได้ทำไม้ต้อง พวงหรีดบารมี พวงหรีด ESG และ RAR Sustainable Solution


จากข้อมูลการค้นหาของทางพวงหรีดบารมี จะพบได้ว่าขยะที่เกิดจากพวงหรีดที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้นั้นคิดเป็น สะส่วนประมาณ 42 - 73% ต่อวัน ซึ่งบางครั้งตัวเลขนี้อาจสูงขึ้นไปถึง ร้อยล่ะ 83% ต่อวันในบางโอกาศ สาเหตุนี้นั้นเกิดขึ้นจากการส่งพวงหรีดที่ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ในจำนวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่พวงหรีดเหล่านี้นั้นเมื่อพิธีเสร็จสิ้น ก็จะตกมาเป็นภาระของวัด และ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศาลาวัดในการนำพวงหรีดเหล่านี้นั้นไปทำลายและทิ้งขยะในที่สุด โดยเมื่อเวลาผ่านไปดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเน่าเสียและส่งกลิ่นอันพึ่งประสงค์ ในบางกรณีหากมีการส่งพวงหรีดเป็นจำนวนมากนั้น ทางวัดจะไม่สามารถกำจัดขยะเหล่านี้ได้ทัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัด ชุมชน และ โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงได้ จนในขณะนี้พวงหรีดที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อนั้น ถูกระงับและห้ามไม่ให้ส่งในบางวัดเพื่อลดการเกิดขยะและลดมลพิษจากทางวัด ตัวอย่างเช่น วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดบัวขวัญ ฯลฯ ซึ่งวัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นวัดแรกที่ได้ออกมาระงับการส่งพวงหรีดสืบเนื่องมาจากการส่งพวงหรีดในจำนวนมาก โดยขยะเหล่านี้นั้นถูกกำจัดไม่ทันและส่งผลเสียไปยังโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย จนทำให้เกิดการร้องเรียนจากเด็กนักเรียนและชุมชนในบริเวณและเกิดเป็นปัญหาในเวลาต่อมา จนในที่สุดวัดชลประทานรังสฤษดิ์จึงต้องออกมาระงับและสั่งห้ามไม่ให้ส่งพวงหรีดในที่สุด ด้วยเหตุนี้เองพวงหรีดบารมีจึงขอเป็นอีกหนึ่งปากกระบอกเสียงให้กับทางวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศาลาวัดทุกๆคน ให้มีการรณรงค์และช่วยเหลือทางวัดในการลดภาระขยะที่เกิดจากพวงหรีด เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ พวงหรีด ESG นั้น จะช่วยรักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้พร้อมจำกัดปัญหาต่างๆข้างต้นที่ได้กล่าวมาพร้อมกับช่วยต่อต้านและต่อสู้กับ Global Issue เช่น Climate Change ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีการจัดการของพวงหรีดบารมีในรูปแบบของ RAR Sustainable Solution โดยยึดหลัก ESG Framework เป็นหลักในการประกอบธุรกิจในแบบ SDGs ผสานให้เข้ากันกับประเพณีอันดีงามของประเทศไทย ทำให้การสั่งพวงหรีดที่มาจากพวงหรีดบารมีจะไม่ทำให้เกิดขยะขึ้น และเมื่อพิธีเสร็จสิ้นพวงหรีดเหล่านี้จะไม่ตกเป็นภาระให้กับทางวัด ซึ่งจะช่วยลดมลพิษไปสู่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ด้วยกระบวนการ RAR Sustainable Solution หรือ Retrieve and Receive Sustainable Solutions จะเป็น Process ที่จะเน้นไปที่วัสดุรีไซเคิล และ กระบวนการจัดส่งที่จะไม่ทำให้เกิดขยะขึ้นในวัด ด้วยเหตุนี้เองการสั่งพวงหรีดกับพวงหรีดบารมีนั้น จะช่วยลดปัญหาภาวะ Climate Change ที่เป็นปัญหาระดับโลก ณ ตอนนี้ รวมถึงลดภาระ หน้าที่ ของเจ้าหน้าหรือหลวงพี่ในวัดที่เกิดจากปัญหาขยะพวงหรีด นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหามลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำลายพวงหรีดไปสู่บริเวณใกล้เคียง และ ยังได้บริจาคส่วนส่วนกุศลให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องการ และยังสามารถนำใบอนุโมทนาบุญเหล่านี้นั้นไปลดหย่อนภาษีท้ายปีได้อีกด้วย


RAR Sustainable Solution หรือ Retrieve and Receive Sustainable Solution | พวงหรีดบารมีRAR Sustainable Solution หรือ Retrieve and Receive Sustainable Solution คือ หลักการและกระบวนการที่พวงหรีดบารมีนั้นคิดค้นขึ้นและนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ให้กับ Pain Points 3 อย่างที่เกิดขึ้นจากการสั่งพวงหรีด :


  1. ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ประเด็นระดับโลกเช่น Climate Change และ การเดินหน้าสู่ NET ZERO ในอนาคต

  2. ตอบโจทย์ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการทำลายขยะพวงหรีดในพื้นที่วัดสู่บริเวณใกล้เคียง

  3. ตอบโจทย์พวงหรีดที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้จริง


เพราะด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้เอง พวงหรีดบารมีจึงได้นำรูปแบบการจัดการแบบ RAR Sustainable Solution เข้ามาใช้ในการตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะรักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้ พร้อมต่อสู้กับ Climate Change โดย


เน้นวัสดุรีไซเคิล: การใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือบำรุงรักษาได้นานๆ จะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากพวงหรีด และ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


ใช้กระบวนการขนส่งแบบ Full Service: พวงหรีดบารมีจะให้บริการขนส่งที่ครอบคลุมและไม่ทำให้พวงหรีดเป็นภาระของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลศาลาวัด นี่จะช่วยลดปัญหาภาระหน้าของวัดกับขยะที่เกิดขึ้นในวัด พร้อมช่วยลดการเผชิญกับมลพิษขยะพวงหรีดในพื้นที่วัดและบริเวณใกล้เคียง


การบริจาครายได้ส่วนหนึ่ง: พวงหรีดบารมีจะให้ลูกค้าเลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาคและบริจาคส่วนหนึ่งของรายได้ไปยังมูลนิธิที่เลือก พร้อมส่งใบอนุโมทนาบุญเพื่อยืนยันความสุจริตของกระบวนการการทำงานของเรา ด้วยเหตุนี้เองพวงหรีดจึงจะช่วยสร้างประโยชน์ทางสังคมและส่งเสริมความเอื้อเฟื้อให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย


ด้วยเหตุนี้เองพวงหรีดบารมี จึงเป็นพวงหรีด ESG ที่จะเข้ามาตอบโจทย์การสั่งพวงหรีดที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจและส่วนรวม ด้วย RAR Sustainable Solution ซึ่งเป็นแนวคิดที่รองรับความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาขยะพวงหรีดในที่ต่างๆ โดยให้ผลกระทบที่ดีต่อโลกและสังคมที่ยั่งยืน

พวงหรีด บารมี พวงหรีด ESG ทำบุญบริจาค สามารถเลือกมูลนิธฺที่ต้องการได้พร้อมใบอนุโมทนาบุญ
ข้อดีของการใช้พวงหรีด บารมี พวงหรีด ESG ทำบุญบริจาค

ดู 576 ครั้ง

Comentários


Os comentários foram desativados.

พวงหรีดยอดนิยม

bottom of page